مَن اَنصفَ النّاسُ مِن نفسهِ رُضیَ بِه حُکماً لِنَصرِه

هرکس با مردم منصفانه رفتار کند دیگران داوری او را می پذیرند